|   |  |  |   |  |  
. .

Cesco-ruske vztahy v 19. a 20. stoleti = - 19-20 / red. J. Nemecek a E. Voracek. Praha: Historicky ustav AV CR, 2011. 438 .: .; 22 . - . . . ., . . - ISBN 9788072861903.
: /-42

22.06.2012


Ceskoslovensko a dva nemecke staty: [sbornik]/ [ed. Ch. Buchheim [et al.]. Usti nad Labem: Albis international, 2011. 267 c.: .; 23 . - . . ., . . . . . . - ISBN 9788086971285.
: ./-42

22.06.2012


Sommer, Vitezslav
Angazovane dejepisectvi: stranicka historiografie mezi stalinismem a reformnim komunismem (1950-1970)
/ Vitezslav Sommer. Praha: Lidove noviny, : Filozoficka fakulta UK v Praze, 2011. 508 c.: .; 21 . (Ceske dejiny; Sv. 2) . - . . .: .478-503.- .: .504-508. . . - ISBN 9788074221347.
: ./S-71

26.06.2012


Velke dejiny zemi Koruny ceske. Praha, Litomysl: Paseka, 1999. ; 21 cm. . .
Sv. 12. : 1860-1890/ Michael Borovicka [et al.]. 2012. 801, [3] c., [12] . . .: ., . - .: .787-801. 
: ./V-36

26.06.2012


  |   |  |  |   |  |  

(C) .  webmaster@shpl.ru         
.
: