|   |  |  |   |  |  
Cesky casopis historicky ()

Roc.103 N 3  2005

1. Bahenska M. Zeny ve verejnem zivote ve druhe polovine 19.stoleti. Spolek svate Ludmily a cinnost Marie Riegrove-Palacke - S.549-571

2. Doskocil Zd. Vot vozd' partiji! Hle, vudce strany! (Okolnosti volby Gustava Husaka prvnim tajemnikem UV KSC v dubnu 1969) - S.572-620

 

Roc.103 N 4  2005

1. Dolezalova E. Srovnani ceskych a anglickych ordinancnich seznamu z jbdobi pozdniho strdoveku - S.761-799

2. Hlavacka M. Uzivani jazyka v byrokratizovane komunikaci a samosprava v Cechach 1792-1914 - S.800-827

3. Bolina P. Prispevek k interpretaci Kosmovych desatkovych udaju  ( K 880.vyroci umrti kronikare) - S.828-860

 

Roc.104 N 1  2006

1. Zemlicka J. "Polska koruna" Vratislava II aneb cim ho (ne)mohl jbdarit Jindrich IV. Glosy ke stredoveke korunovacni symbolice - S.1-46

2. Sima K. Narodni slavnosti sedesanych let 19.stoleti jako prformativni akty konstruovani narodni identity - S.81-110

 

 Roc.104 N 2  2006

1. Zupanic J. Cesty k urozenosti. Nova slechta v Rakousko-Uhersky - S.269-303

2. Houska O. Ceskoslovensko, Italie a projekty k upevneni nezavislosti Rakouska v roce 1925 - S.304-332

3. Randak J. Revolucni kultura roku 1848. Pokus o mozne vnimani revoluse - S.333-349

 

 Roc.104 N 3  2006

1. Buzek V., Keller K., Kowalska E., Pallfy G. Spolecnost zemi habsburske monarchie 1526-1740 v ceske, madarske, rakouske a slovenske historicke vede posledniho desetileti - S.485-526

2. Pesek J. (Zapado)nemecke dejepisectvi povalecne doby mezi tradici statne politicke historiografie a "modernitou" socialnich dejin - S.558-592

3. Prazny A. Dejiny a hermeneutika - S.593-605

 

 Roc.104 N 4  2006

1. Zemlicka J. Mocran et Mocran. Treti basilejska listina Fridricha II v kontextu Zlate buly sicilske - S.733-782

2. Hajek J., Kubu E. Ekonomicky nacionalismus ceskych zemi sklonku 19 a prvni poloviny 20 stoleti jako stredoevropsky "model". Pokus o vymezeni specifickeho typu - S.783-820

3. Pencak M. Cesta k uzakoneni zemskeho zrizeni v roce 1927 - S.821-870

4. Hoffmannova J. Joseph Alois Schumpeter a Jaroslav Goll o rakouske monarchii 1917 - S.871-883

5. Jirousek B. Ceska marxisticko-leninska historiografie - moznosti a meze studia - S.884-905

 

 Roc.105 N 1  2007

1. Kalous A. Spor o biskupstvi olomoucke v letech 1482-1497 - S.1-39

2. Marek P. Klientelni strategie spanelskych kralu na prazskem cisarskem dvore konce 16 a pocatku 17 stoleti -

S.40-89

3. Pesek J. Ceska historiografie na pocatku 21 stoleti - cesty jejiho hodnoceni - S.89-100

4. Buzek V. Vyuka historie na univerzitach v Ceske republice - tendence a perspektivy - S.101-112

 

Roc.105 N 2  2007

1. Zemlicka J. Mocren, Mogkran, Muckern Kde hledat rissky majetek Mocran et Mocran ? - S.305-350

2. Kucharova H., Nespor Z. Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda. Vzdelavani a vychova kleru pro

pusobeni ve farni sprave v ceskych zemich v 18, a na pocatku 19, stoletf - S.351-392

 

Roc.105 4  2007

1.Velkova A. Promeny venkovske spolecnosti v letech 1700 - 1850  - S.809-857

(tranfdormations of Rural Society between 1700-1830)

2.Raska F.D. Rada svobodneho Ceskoslovenska, 1949-1956 -  S.858-872

Diskuse

1. Jan L Skryty puvab "stredoevropskeho modelu" - S.875-902

2. Petr M. Oceske aristokracii a "obvyklych pravidlech vedecke prace"(Odpoved J.Peskovi) - S.903-913

3. Jiri P. Obrana proseminarnich hodnot aneb odpoved odpovedi Petra Mati - S.914-919

 

Roc.105 N 5  2007

1.Perinova H. Postaveni "slechty ducha" ve Svate risi rimske v zrcadle rane novovekych odevnich radu - S.561-584

2. Dolezel S. K pocatkum Historicke komise sudetskych zemi  -  S. 609  - 618

 

Roc.106 N 1  2008

1. Smanel F. Drobne otazky a zahady v studentskem zivote mistra Jeronyma Prazskeho - S.1-18

2. Fejtova O.  Praha - Vratislav, vzajemne vztahy v obdobi raneho novoveku  - S.54-79

 

Roc.106 N 2 2008

1. Miller J. Snovy svet idejf a syrovost skulecnosti: mestska historiografie raneho novoveku jako utopie - S.261-287

2. Nemecek J. "Ocista" na ministerstvu zahranicnch veci po roce 1945. K povalecnemu vysetrovani idalosti spojenych s okupaci Cesko-Slovenska - S.527-548

 

Roc.106 N 3 2008

1. Patrova K. Prebendy nejstarsich kolegiatnich kapitul do sklonku - S.505-555

2. Wanner M. Albrecht z Valdstejna a severni maritimni plan - S.556-561

3. Fojtek V. "Uplatnovat zdrzenlivost. "Reakce Washintonu na cezkoslovenskou krizi v roce 1968" - S.562-597

 

Roc.106 N 4 2008

1. Bar P. Vratislavsky vevoda Jindrich IV. Probus a prosledni Premyslovci - S.753-787

 

Roc.107 N 1 2009

1. Smahel F. - Nord M. Kutnohorsky dekret po 600 letech Bilance dosavadniho badani (Six Hundred Years on from The Kutna Hora Decree. A Survey of Research to Date) - S.1-45

2. Ogilvie S. Sheilagh, Vesnicka obec a tzv. "druhe nevolnictvi' v rane novovekych Cechach (Communities and the 'Second Serfdom' in Early Modern Bohemia) - S.46-94

3. Houska O. Ceskoslovensko-italska politicka smlouva z roku 1924 - S.95-118

4. Jirousek B. Zanik Ceskeho casopisu historickeho po unoru 1948 ve svetle dobovych dokumentu (The Downfoll of The Czech Historical Review after February 1948 - S.119-147

 5. Benes Z. Demytizovat Golla... Kriticke uvahy nad kritickym portretem historika a jeho pusobeni (De-mythologizing Goll... Critical Notes on a Critical Portrait of the Historian and his Work) - S.148-151

 

Roc. 107 N 2 2009 

1. Zemlicka J. O "svobodne soukromosti" pozemkoveho vlastnictvi (K rozsahu a kvalite velmozske drzby v premyslovskych Cechach) - S. 269-308

2. Dvorackova-Mala D. K modelu stredovekeho panovnickeho dvora jako socialniho systemu - S.309-335

 

Roc. 107 N 3 2009 

1. Stoces J. Rektorska rada predhusitske prazske trifakultni univerzity (do vydani Dekretu kutnohorskeho). Nove poznatky a otazniky - S. 533- 558


Roc. 107 N 4 2009

1. Klimek Tomáš K dobovým náhledům na les českého středověku. Literární klišé nepřátelského prostředí (Contemporary Attitudes to the Forest in the Czech Middle Ages. The literary cliché of the Forest as a hostile environment). - S. 733-768

2. Havlik Jiri M. Spor ceskeho duchovenstva o imunity cirkve. K politickym aktivitam prazskeho arcibiskupa Jana Bedricha z Valds (HE BOHEMIAN CLERGY'S DISPUTES ON THE IMMUNITY OF THE CHURCH. ON THE POLITICAL ACTIVITIES OF THE PRAGUE ARCHBISHOP JAN BEDRICH OF WALDSTEIN) - S. 769-796
3. Kucera Rudolf Pani kamaradi. Gender v ranem delnickem hnuti ceskych zemi pred rokem 1848 (MESSIEURS BRETHREN. GENDER IN THE EARLY LABOUR MOVEMENT IN THE CZECH LANDS BEFORE 1848). - S. 797-822

4. Lach Jiri Nakladatelstvi Jana Laichtera a jeho pusobeni na ceskou nakladatelskou kulturu (JAN LAICHTER'S PUBLISHING HOUSE AND HIS INFLUENCE ON THE CULTURE OF CZECH PUBLISHING). - S. 823-853


Roc. 108 N 1 2010

1. KALHOUS David Slovanské písemnictví a liturgie 10. a 11. věku (Slavonic Liturature and Liturgy in the 10th and 11th Centuries). - S. 1-33.

2. ANTONÍN Robert Karel IV. a odkaz polské politiky posledních Přemyslovců (Charles IV and the Legacy of the Last Przemyslids Polish Policies). - S. 34-69.

3. DEJMEK Jindřich Československá diplomacie v únoru a březnu 1948. Příspěvek k mezinárodním aspektům komunistického převratu a k destrukci česko-slovenských demokratických elit stalinistickým režimem (Czechoslovak Diplomacy in February and March of 1948. A Contribution on International Aspects of the Communist Coup dÉtat & the Destruction of Czech and Slovak Democratic Elites by the Stalinist Regime). - S. 70-113.

4. ČERNUŠÁK Tomáš Pražská nunciatura a počátky Katolické ligy (The Prague Nunciature and the Beginnings of the German Catholic League). - S. 114-126.


Roc. 108 N 2 2010

1. ŠIMŮNEK Robert Hrad jako symbol v myšlení české středověké šlechty (The Castle as a Symbol in the Consciousness of Czech Medieval Aristocracy). -  S. 185-219.
2. PÁNEK Jaroslav Majestát z roku 1609 jako téma novodobé české historiografie (The Letter of Majesty of 1609 in Modern Czech Historiography). - S. 220-243.

3. POKORNÝ Jiří Německý sekulární mecenát v dlouhém 19. století (German Secular Patronage in the Long 19th Century). - S. 244-257.


Roc. 109 N 1 2011

1. AUDOIN-ROUZEAU Stéphane První světová válka a její zpřítomnění ve francouzské společnosti (1989-2008). - s. 5-14.

2. IRMANOVÁ Eva Horthy a jeho doba proměny hodnocení. - s. 15-43.

3. POKORNÁ Magdaléna Držím já na císaře ... a držím se svým králem. Výklad světa po revoluci 1848 . - s. 44-80.

4. KVAČEK Robert TOMEŠ Josef VAŠEK Richard Zasutá svědectví o Mnichovu. Události roku 1938 v nepublikovaných memoárech českých autorů. - s. 81-112.


Roc. 109 N 2 2011

1. ZAORAL Roman Stříbro a sklo ve středověkém obchodě a kulturní výměně mezi Benátkami a Českým královstvím. - s. 235-261.

2. CHILOSI David - VOLCKART Oliver Znalostní ekonomika renesanční doby /počátky knihtisku a finanční integrace střední Evropy/. - s. 262-282.

3. LUCA Cristian Benátští obchodníci v oblasti Dolního Podunají a jejich role ve vývoji mezinárodního obchodu v 17. století. - s. 294-327.


  |   |  |  |   |  |  

(C) .  webmaster@shpl.ru         
.
: